Home / เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จบ ม.3 ต่อ ม.4 ที่นี่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล 2 ปี – มัธยมศึกษาปีที่ 6

จบ ม.3 ต่อ ม.4 ที่นี่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล 2 ปี – มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

  • สำเนาใบเกิดของผู้สมัคร
  • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • เอกสารรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
  • เอกสารแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.1)

ข้ามไปยังทูลบาร์