Home / ตารางสอบ / ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 สอบวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ศิลป์คำนวณ และ ศิลป์จีน สอบวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 แผนการเรียนศิลป์ประยุกต์ สอบวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2563

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 สอบวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ศิลป์คำนวณ และ ศิลป์จีน สอบวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 แผนการเรียนศิลป์ประยุกต์ สอบวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2563

 

ข้ามไปยังทูลบาร์