ประกาศการพ้นสภาพจากการทำงาน

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นครู ของ นายวชิรวิทย์ มาลาทอง

เนื่องด้วย โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นครู ของนายวชิรวิทย์ มาลาทอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ทางโรงเรียนฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือ การบริหารงานโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาอีกต่อไป