Home / โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย - จีน 2562 / โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Guangxi Narmal University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Guangxi Narmal University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

นายขจรเกียรติ สุขเปล่งศักดิ์ และ นางสาวเพ็ชรรัตน์ เสียงเปรม ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน รุ่นที่ 8 เข้ากราบลาท่านผู้อำนวยการ นางสารี สุพรรณ ท่านผู้จัดการ จ.ส.ต.ชัยครุฑ สุพรรณ และ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม นางรภัทร ธัชรัตนสิริ เพื่อไปเรียนต่อที่ Guangxi Narmal University for Nationalities ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกเดินทางเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์