เพลงมาร์ชโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

เพลงมาร์ชโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

คำร้อง : อัจฉราลัย  รักญาติ
ทำนอง : น.ท.บุญเสริม  ช้างใหญ่
ขับร้อง : ร.อ.หญิงประภาศ  ศรีคำภา
จังหวะ : มาร์ช

ประเทืองทิพย์วิทยา
เราศึกษาคุณธรรมจำมุ่งมั่น

สามัคคีรวมไว้พร้อมใจพลัน
ร่วมสร้างสรรค์ความดีมีวินัย

เราดำรงศิลปะ
พัฒนารั้วฟ้าแดงสดใส

กิจกรรมเสริมสร้างก้าวไกล
เกียรติยิ่งใหญ่สูงค่าสถาบัน

โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม