ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 2 ซอยพหลโยธิน 54/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-9746906-7 เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยนาวากาศตรีสง่า เพ็ชร์น้อย และนางประเทือง เพ็ชร์น้อย เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2503 ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เดิมปี พ.ศ.2503-พ.ศ.2505 เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการเรียนการสอน 3 ภาคเรียนได้แก่ ภาคต้น ภาคกลาง ภาคปลาย

 • ปี พ.ศ.2506 ขอเปิดทำการสอนเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
 • ปี พ.ศ. 2507 ขอเปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ปี พ.ศ.2522 เปลี่ยนแปลงเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ เท่า ๆ กัน จนถึงปัจจุบัน
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ขอขยายเปิดรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เปิดใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาภายในโรงเรียน ข้างอาคารอนุบาลหรือทางเข้าซอยธารา 5
 • ปี พ.ศ.2551 ขอเปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บุคลากรฝ่ายบริหาร

 • ปี พ.ศ.2503 เจ้าของโรงเรียน นาวาอากาศตรีสง่า เพ็ชร์น้อย ผู้จัดการโรงเรียน นางประเทือง เพ็ชร์น้อย ครูใหญ่ นายถวิล หาสุนทรีย์
 • วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2529 โอนใบอนุญาตโรงเรียนให้ นางสารี สุพรรณ เป็นเจ้าของโรงเรียนแทน นาวาอากาศตรีสง่า เพ็ชร์น้อย
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 แต่งตั้งนางลักขณา วิไลพันธุ์ เป็นผู้จัดการ
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 แต่งตั้ง จ.ส.ต.ชัยครุฑ สุพรรณ เป็นผู้จัดการแทนนางลักขณา วิไลพันธุ์
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 แต่งตั้งนางอารีย์ ผลวุฒิ เป็นนายทะเบียน