Home / อาคารเรียน

อาคารเรียน

 อาคาร 1

ชั้น 1 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้น 2 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อาคาร1 (1)

อาคาร1 (2)

อาคาร1 (4)

อาคาร1 (6)

อาคาร1 (7)

อาคาร1 (8)

อาคาร 2

ชั้น 1 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้น 2 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3-4 และ 5/1-4

อาคาร 2 (18)

อาคาร 2 (5)

อาคาร 2 (1)

อาคาร 2 (10)

อาคาร 2 (2)

อาคาร 3

ชั้น 1 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4

ชั้น 2 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1-2 และ 3/1-4

อาคาร 3 (2)

อาคาร 3 (4)

อาคาร 3 (5)

อาคาร 3 (6)

อาคาร 3 (8)

อาคาร 3 (10)

อาคาร 5

ชั้น 1 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-4

ชั้น 2 : ระดับชั้นอนุบาล 3

อาคาร 5 (7)

 อาคาร 5 (8)

  อาคาร 5 (9)

 อาคาร 5 (3)

อาคาร 5 (5) อาคาร 5 (1)

อาคาร 5 (4)

อาคาร 6

ชั้น 1 : ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1

ชั้น 2 : ระดับชั้นอนุบาล 2

อาคาร 6 (6)

อาคาร 6 (5)

อาคาร 6 (1)

อาคาร 6 (2)

อาคาร 6 (3)

อาคาร 6 (4)

อาคาร 6 (9)

อาคาร 6 (10)

อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม

ชั้น 1 : ห้องพยาบาล , ห้องธุรการ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ห้องแนะแนว

ชั้น 2 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-5

ชั้น 3 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5

ชั้น 4 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-5 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิค

ชั้น 5 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-6

อาคาร 7 (1)

อาคาร 7 (3)

อาคาร 7 (7)

อาคาร 7 (9)

ข้ามไปยังทูลบาร์