Home / เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้เลยไม่ต้องสอบ เพียงนำหลักฐานการสมัครและเลือกสายการเรียนที่ชอบ ได้ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00-15.00 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้เลยไม่ต้องสอบ เพียงนำหลักฐานการสมัครและเลือกสายการเรียนที่ชอบ ได้ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00-15.00 น.

หลักฐานการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

  • สำเนาใบเกิดของผู้สมัคร
  • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • เอกสารรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
  • เอกสารแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.1)

ข้ามไปยังทูลบาร์