Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ช่องทางการชำระค่าเทอม ค่ารถโรงเรียน ค่าเรียนพิเศษ และค่ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน และส่งหลักฐานการโอนมาที่ @pttschool

ช่องทางการชำระค่าเทอม ค่ารถโรงเรียน ค่าเรียนพิเศษ และค่ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน และส่งหลักฐานการโอนมาที่ @pttschool

ข้ามไปยังทูลบาร์