Home / ชมรมนาฏศิลป์

ชมรมนาฏศิลป์

 ชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

รับจัดการแสดงในพิธีต่างๆ และมีชุดให้เช่าในราคาย่อมเยา

  ติดต่อได้ที่ คุณครู ทองสุข  สนสกล  089-414-9348

คุณครู วรวลัญช์ ทรงวิชัย  081-455-0643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์