Home / คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งที่ ๐๐๑   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คำสั่งที่ ๐๐๒   แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าชั้น

คำสั่งที่ ๐๐๓   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้น

คำสั่งที่ ๐๐๔   แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น

คำสั่งที่ ๐๐๕   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และหน้าที่อื่นๆ

คำสั่งที่ ๐๐๖   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 

คำสั่งที่ ๐๐๗   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

คำสั่งที่ ๐๐๘   แต่งตั้งครูรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ 

คำสั่งที่ ๐๑๐   แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ฝ่ายปฐมวัย 

คำสั่งที่ ๐๑๑   แต่งตั้งเวรประจำวัน ฝ่ายประถมศึกษา 

คำสั่งที่ ๐๑๓   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น

คำสั่งที่ ๐๑๔   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

คำสั่งที่ ๐๒๐   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Art Camp

 

****************************************************

คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒


*****************************************************

คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งที่ ๒ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๓ แต่งตั้งครูเวรประจำวัน
คำสั่งที่ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู
คำสั่งที่ ๕ แต่งตั้งผู้มีอำนาจทำการแทนสถานศึกษา
คำสั่งที่ ๖ แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น 
คำสั่งที่ ๗ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๘ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา
คำสั่งที่ ๑๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
คำสั่งที่ ๑๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
คำสั่งที่ ๑๒ แต่งตั้งครูรับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คำสั่งที่ ๑๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คำสั่งที่ ๑๔ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
คำสั่งที่ ๑๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเช้านี้มีอะไร
คำสั่งที่ ๑๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งที่ ๑๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งที่ ๑๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหน้าที่และวินัยของตนเอง
คำสั่งที่ ๑๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิเทศสอนภายใน
คำสั่งที่ ๒๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คำสั่งที่ ๒๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออมทรัพย์
คำสั่งที่ ๒๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
คำสั่งที่ ๒๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสื่อสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน
คำสั่งที่ ๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
คำสั่งที่ ๓๐ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
คำสั่งที่ ๓๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา
คำสั่งที่ ๓๒ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๓๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐
คำสั่งที่ ๓๔ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๓๕ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๓๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คำสั่งที่ ๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ ๔๐ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบโครงการ ASMO THAI ๒๐๑๘
คำสั่งที่ ๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ (ฝ่ายประถมศึกษา)
คำสั่งที่ ๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
คำสั่งที่ ๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิเทศการสอนภายใน
คำสั่งที่ ๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสี “ประเทืองเกมส์” (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมลับสมองทดลองปัญญา
คำสั่งที่ ๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
คำสั่งที่ ๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
คำสั่งที่ ๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp)
คำสั่งที่ ๔๙ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาจิตและคุณธรรม
คำสั่งที่ ๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๕๗ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๕๘ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๕๙ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๖๐ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันลอยกระทง
คำสั่งที่ ๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา
คำสั่งที่ ๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ ๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสี “ประเทืองเกมส์”
คำสั่งที่ ๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Art Camp
คำสั่งที่ ๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คำสั่งที่ ๗๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (ปฐมวัย)
คำสั่งที่ ๗๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ ๗๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
คำสั่งที่ ๗๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันมาฆบูชา
คำสั่งที่ ๗๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
คำสั่งที่ ๗๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
คำสั่งที่ ๗๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรับวุฒิบัตร
คำสั่งที่ ๘๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
คำสั่งที่ ๘๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๘๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๘๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๘๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๘๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
คำสั่งที่ ๘๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา
คำสั่งที่ ๘๙ แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น
คำสั่งที่ ๙๐ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คำสั่งที่ ๙๑ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๙๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไหว้ครู (ฝ่ายปฐมวัย)
คำสั่งที่ ๙๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไว้ครู (ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ ๙๔ แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
คำสั่งที่ ๙๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งที่ ๙๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานนาฏดนตรี 
*****************************************************
ข้ามไปยังทูลบาร์