ความหมายตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ความหมาย

เปลวยอด  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม

ดอกบัว  หมายถึง  เกิดจากตมเมื่อโผล่เหนือน้ำ นำมาบูชาพระเหมือนความดี ความงอกงาม

อิเล็กตรอน เปรียบเสมือนเป็นเกียร์เดินหน้าทางเทคโนโลยี

ต้นไม้  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า  หมายถึง  เมตตาโอบอ้อมอารี รักใคร่สามัคคี

สีแดง  หมายถึง  สายเลือดที่หล่อหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน