Home / Happy Family Classroom / 19.10.2563 Happy Family Classroom อ.1 [แซนวิส]

19.10.2563 Happy Family Classroom อ.1 [แซนวิส]

Happy Family Classroom กิจกรรมห้องเรียนลูกห้องเรียนพ่อแม่ วัตถุประสงค์เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักเรียน คุณครู และท่านผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน รับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของบุตรหลาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการร่วมส่งเสริมให้บุตรหลานมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมกับวัยอย่างเต็มศักยภาพ

ข้ามไปยังทูลบาร์